એક મુક્તક

ફેબ્રુવારી 11, 2008

નિત્ય નૂતન છું પ્રવાસી,
હું જ છું એ દિવ્યશ્વાસી.

પરકમા પુરી કરીને,
થઈ ગયો અંતર નિવાસી.

ધૈવત શુક્લ
જુલાઈ, 1993.

Advertisements

એક મુક્તક

ઓગસ્ટ 18, 2007

ગા હવે તું, ગગન ગુંજે,
પહોંચવાનું તેજ પુંજે,

તું કૃપા-કેદાર ગાજે,
મહેક પ્રસરે કુંજ કુંજે !

ધૈવત શુક્લ
ઓગસ્ટ, 1993.