એક મુક્તક

August 18, 2007

ગા હવે તું, ગગન ગુંજે,
પહોંચવાનું તેજ પુંજે,

તું કૃપા-કેદાર ગાજે,
મહેક પ્રસરે કુંજ કુંજે !

ધૈવત શુક્લ
ઓગસ્ટ, 1993.

Advertisements

3 Responses to “એક મુક્તક”


  1. તું કૃપા-કેદાર ગાજે,
    મહેક પ્રસરે કુંજ કુંજે

    ભાઇ અહીં સુધી પ્રસરી ગઇ!


  2. આને કેદાર બદ્ધ કરીને ઓનલાઇન ચડાવે તો?
    કેટલા વખતથી તને સાંભળવાનું મન થાય છે.


  3. મજાનું મુક્તક… સામાન્યરીતે મુક્તકમાં ચોથી પંક્તિમાં ચોટ આવે છે પણ અહીં તો પ્રથમ બે પંક્તિ જ જબરી ચોટદાર નીવડી છે…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: