હવે તો…

July 27, 2007

કવિતાને
પાંખો ફુટી છે આજે
ને
હવે તો

કરે છે ઉડાઉડ
મારા અસ્તિત્વના અવકાશમાં…  

ધૈવત શુક્લ
માર્ચ, ૨૦૦૩

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: